Vedtægter

Vedtægter for Øster Tørslev Cykelmotion

§ 1 Foreningens navn er Øster Tørslev Cykelmotion, hjemmehørende i Øster Tørslev, beliggende i Randers Kommune

§ 2 Foreningens formål er – gennem fællestræning, motionsløb og andre arrangementer, med et levende engagement, et stort fællesskab og et godt kammeratskab – at styrke interessen for cykling på motionsplan i Øster Tørslev og omegn.

§ 3 Som medlem kan optages alle der kan gå ind for foreningens formål. Kun aktive medlemmer kan optages i foreningen. Et medlem betragtes som udmeldt, når den pågældende ikke har betalt sit kontingent senest 1 måned efter der er rykket for det.

§ 4 Kontingentet fastsættes på den årlige, ordinære generalforsamling.

§ 5 Sæson er fra 1. januar til 31. december.

§ 6 Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 personer, samt 1 suppleant, valgt på generalforsamlingen. De vælges for 2 år ad gangen, således at 3 personer vælges i ulige år og 2 personer vælges i lige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer samt 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer. Som kasserer kan dog, hvis særlige forhold gør det ønskeligt, for et år ad gangen, vælges et medlem uden for bestyrelsen, men deltager ikke i det egentlige bestyrelsesarbejde. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når formanden og mindst 2 andre bestyrelsesmedlemmer er til stede. Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse.
Der afholdes møder efter behov, dog mindst 4 gange årligt og der føres referat for hvert møde.
Suppleant, revisor og revisor suppleant vælges for 1 år ad gangen.
Arbejdsudvalg nedsættes og opløses efter behov.

§ 7 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar måned. Indkaldelse til medlemmerne sendes via e-mail, med mindst 14 dages varsel. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 7 dage før.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab ved kassereren.
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.
 7. Valg af revisor og 1 revisorsuppleant.
 8. Eventuelt.

Generalforsamlingen er øverste myndighed i klubbens anliggender og er beslutningsdygtig såfremt flertallet af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for. Stemmeret har alle medlemmer, der ikke er i restance. Stemmeret kræver personligt fremmøde. Alle afstemninger på generalforsamlingen sker skriftligt, hvis blot 1 medlem kræver det.

§ 8 Generalforsamlingen kan beslutte at ekskludere et medlem, hvis dette har handlet i mod foreningens vedtægter og formål eller på anden måde har skadet foreningen eller udviser en opførsel der gør medlemmet uværdigt til forsat at være medlem af Øster Tørslev Cykelmotion. Medlemmet der ønskes ekskluderet, har ret til at tale sin sag på generalforsamlingen.

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når et flertal af bestyrelsen, eller mindst 1/5 af de stemmeberettigede medlemmer, skriftligt anmoder formanden herom og oplyser skriftligt, hvad der er baggrund for ønsket om en ekstraordinær generalforsamling.

§ 10 Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.
Foreningens midler skal indsættes på en konto, i et egnet pengeinstitut, valgt af bestyrelsen.
Kassereren skal på forlangende forevise foreningens regnskabsmateriale, bøger, bilag m.v. samt den kontante kassebeholdning for foreningens formand samt foreningens revisor.
Hæftelse for foreningens økonomiske forhold kan ikke pålægges det enkelte bestyrelsesmedlem eller den samlede bestyrelse, medmindre der er tale om bedrageri.
Eventuelt overskud tilfalder foreningen til anvendelse inden for lovens rammer.

§ 11 Eventuelle sponsoraftaler skal godkendes af hele bestyrelsen og kræver underskrift fra formanden samt det bestyrelsesmedlem der tegner aftalen.

§ 12 Foreningen kan opløses, når dette besluttes af to generalforsamlinger, afholdt med mindst 2 og højest 4 ugers mellemrum og når mindst 3/4 af de afgivne stemmer afgives for opløsning. Annoncering om generalforsamling for foreningens opløsning, sker på samme måde som for ordinær generalforsamling.

§ 13 Er opløsning af foreningen vedtaget i henhold til paragraf 12, skal foreningens midler overgå til en anden, inden for folkeoplysningslovens rammer, forening med samme formål som Øster Tørslev Cykelmotion. Denne forening findes, i fællesskab, af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer, på den sidste generalforsamling i Øster Tørslev Cykelmotion.

Revideret:

 • § 7 Ændret på generalforsamling den 20. januar 2010.
 • § 7 Ændret på generalforsamling den 24. januar 2011.
 • § 6 Ændret på generalforsamling den 24. januar 2011.
 • § 6 Ændret på generalforsamling den 29. januar 2015
 • § 7 Ændret på generalforsamling den 29. januar 2015
 • § 11 Ændret på generalforsamling den 29. januar 2015
 • § 7 Ændret på generalforsamlingen den 28. januar 2016
 • § 6, 7 og 10: Ændring vedtaget på generalforsamlingen d. 26. januar 2023
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close